Algemene gebruiksvoorwaarden website

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de genealie, familiekunde en stamboomonderzoek.

2. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van de website kan u contact opnemen met het Familiekunde Vlaanderen Regio Gent, Hollenaarstraat 26, 9041 Oostakker of info[at]familiekunde-gent.be. Familiekunde Vlaanderen Regio Gent verzorgt het editieaspect, het editoriaal beheer en de editoriale opvolging van deze website.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over het functioneren van de website of het technisch beheer ervan, kan u contact opnemen met de webmaster van Familiekunde Vlaanderen Regio Gent via webmaster[at]familiekunde-gent.be. De webmaster, Pascal Dobbelaere, verzorgt het technische beheer en de technische opvolging van deze website.

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden.

4. Aansprakelijkheid

Familiekunde Vlaanderen Regio Gent levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

Familiekunde Vlaanderen Regio Gent spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Familiekunde Vlaanderen Regio Gent kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Familiekunde Vlaanderen Regio Gent niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Familiekunde Vlaanderen Regio Gent kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

5. Intellectuele eigendom

De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe Familiekunde Vlaanderen Regio Gent. Tenzij anders vermeld zijn de rechten geenszins beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Privégebruik

Door de toegang tot deze website staat Familiekunde Vlaanderen Regio Gent de gebruiker die dit aanvaardt een vergunning toe, onder de volgende voorwaarden:

  • De vergunning verleent de gebruiker het recht op een niet-collectief en niet-exclusief privégebruik van de online geplaatste teksten. Zij omvat het reproductierecht voor opslag, voor weergave op monopostscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier.
  • Dit recht is persoonlijk, het is voorbehouden voor exclusief en niet-collectief gebruik door de vergunningnemer. Het recht mag niet worden overgedragen.
  • Er wordt een uitzondering gemaakt voor niet-commercieel school- en pedagogisch gebruik.

Openbaar gebruik

Tenzij voor de installatie van hyperlinks (zie hierna) is elke plaatsing in netwerkconfiguratie, elke verspreiding, onder welke vorm ook, onderworpen aan voorafgaande toestemming. Deze toestemming moet gevraagd worden aan Familiekunde Vlaanderen Regio Gent.

Hyperlinks

De verwijzing naar deze website via hyperlinks is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina’s van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina’s van een andere site.

Reproductie van de teksten

Tenzij anders vermeld zijn de teksten, legendes en andere geschreven informatie op de website eigendom van Familiekunde Vlaanderen Regio Gent. Deze teksten mogen gratis worden gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming, voor privé- of niet-commercieel gebruik, met volgende bronvermelding:
© Familiekunde Vlaanderen Regio Gent.

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren moeten verplicht het volgende vermelden: “vertaling niet uitgevoerd door de auteur van de tekst” alsook de bronvermelding.

Reproductie van beelden

Tenzij anders vermeld is Familiekunde Vlaanderen Regio Gent in het bezit van de auteursrechten op de foto’s en visuele elementen van de teksten. Deze foto’s en visuele elementen mogen niet gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Familiekunde Vlaanderen Regio Gent.

Wanneer de naam van de auteur bij een foto niet vermeld wordt, dan heeft de uitgever deze, ondanks alle pogingen in die zin, niet kunnen identificeren, noch de auteur noch zijn rechthebbenden. Wanneer een auteur zijn werk herkent dan kan hij contact opnemen met Familiekunde Vlaanderen Regio Gent.

Vervolging

De niet-naleving van onderhavige bepalingen en elk onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud of een gedeelte van de website kunnen vervolgd worden.

6. Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen evolueren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 24 mei 2018.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. Voor meer informatie kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd zijn.